İŞGÜCÜ UYGULAMALARIMIZ VE İNSAN / ÇALIŞAN HAKLARI

Vestel Şirketler Grubu (“Vestel”), insan haklarının korunmasına ve bu alandaki performansın iş süreçlerinde politika ve uygulamalarla desteklenmesine özel önem göstermektedir.

Vestel olarak çalışanların insan haklarına saygı duyuyor, bu hakları koruyor ve gözetiyoruz. İnsana yaraşır, saygılı, eşitlikçi, adil ve insan onurunu güvence altına alan bir çalışma ortamı sunmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne, Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization - ILO) tarafından belirlenen yasa ve standartlara ve Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumu taahhüt ediyoruz. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (United Nations Global Compact - UNGC) imzacı olmamız kapsamında insan haklarına uyum konusunda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. İşe alım uygulamalarından başlayarak insan kaynakları süreçlerinin hiçbirinde ayrımcılığa müsamaha göstermiyoruz. Cinsiyet, yaş, din, dil, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, cinsel yönelim veya herhangi başka bir kişisel özellikten dolayı ayrımcılık yapmıyoruz. Çalışanlarımıza yetenekleri ve deneyimleri doğrultusunda eşit fırsatlar sunuyoruz. Ücretlendirme sistemimizde de eşit işe eşit ücret politikası uyguluyoruz. Çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırmaya ve insan kaçakçılığına tolerans göstermiyoruz. Tedarik zincirindeki insan haklarına yönelik uyumu kontrol etmek üzere de denetim sistemi geliştirme üzerine çalışıyoruz. Kendi üretim tesislerimizdeki insan haklarına yönelik uyum ise müşterilerimiz tarafından gerçekleştirilen Sosyal Uygunluk Denetimleri kapsamında (BSCI, SEDEX vb.) denetleniyor.

Çalışanların sağlığı, güvenliği, hakları ve kişisel gelişimleri için en ideal çalışma ortamı yaratılmaya ve geliştirilmeye devam edilmektedir. Çalışanların işe uyum süreçlerini kolaylaştıran, iş başarılarını ve gelişimlerini teşvik eden, beklentilerini ve ihtiyaçlarını adalet ve fırsat eşitliğini gözeterek karşılayan ve ülke istihdamına katkıda bulunan insan kaynakları politikaları geliştirilmektedir.

Vestel, iki yılda bir düzenlenen Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırması ile çalışanlarına sağladığı olanaklar ile çalışma ortamlarını değerlendirmeyi ve iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma sonuçlarını üst yönetimle yaş ve cinsiyet kırılımlarını dikkate alarak paylaşmaktadır. Son iki yılda çalışan memnuniyeti skoru %8, çalışan bağlılığı skoru ise %9 oranında artış göstermiştir.

Çalışanlara ortak yan haklar olarak ulaşım, yemek, kreş desteği, başarılı çocukları için Zorlu Holding Mehmet Zorlu Vakfı tarafından verilen eğitim bursu, evlilik, doğum ve ölüm izinleri, nakdi yardım, yılda dört adet alışveriş çeki, yüksek lisans ve doktorasını tamamlayanlara ek ödeme, okuyan çocuğu olan herkese eğitim destek ödemesi, engelli çocuğu olanlara her ay maddi destek, dini bayramlarda çikolata ve kolonya hediyesi, Vestel City içindeki fitness salonunu kullanım hakkı ve Vestel markalı ürünlerde indirimler sunulmaktadır.

Eğitim faaliyetlerini düşünen, araştıran, sorgulayan, yaratıcı, girişimci ve üretken insan kaynağını keşfetme ve geliştirme hedefiyle tasarlamaktadır. Yetkin insan kaynağına duyulan ihtiyacın durmaksızın arttığı günümüz şartlarında, çalışanlara yönelik eğitim yatırımlarını bölüm, departman ve projeler özelinde planlıyor ve hayata geçirmektedir. Vestel, sadece çalışanlarıyla sınırlı kalmıyor, bayi ve servis çalışanlarının gelişimine de yatırım yapmaktadır. Çalışanların aldıkları eğitimleri yaş, cinsiyet, kıdem ve eğitim türüne göre gruplayarak analiz etmektedir.

Vestel Şirketleri Grubu’nun sürdürülebilirlik hedefleri arasında yer alan “Kurumsal İyi Yaşam (Well-being)” konusunda çalışanların yaşam kalitesini yükseltmek ve uzun ömürlü bir kurumsal hayata sahip olmalarını sağlamak için “Viva!” Projesi’ni geliştirmiştir. Bu projeyi, 2020 yılında Zorlu Holding bünyesindeki “Birlikte İyiyiz” Projesi ve Wellbees uygulamasına entegre ederek uygulamaya başlamıştır.

Birlikte İyiyiz Projesi

 • Fiziksel ve ruhsal bütünlüğü korumaya yönelik etkinlikleri,
 • İyi ve sağlıklı yaşam konulu seminer ve atölye çalışmalarını,
 • Etkinlik duyurularının yer aldığı ortak paylaşım platformunu,
 • Çalışan motivasyonunu artırmaya yönelik e-posta içeriklerini ve bildirimlerini,
 • “Vestelli olmak, daha iyi yaşamak demek” mottosunun benimsenmesini ve bunun için yapılacak aktiviteleri,
 • Sağlıklı yaşama yönelik farkındalık artırıcı bilgi paylaşımlarını,
 • Şirket kültürünün yaygınlaşması ve İnsan Kaynakları ile çalışanlar arasındaki iletişimi kuvvetlendiren paylaşım ortamlarının oluşturulmasını,

“Kurumsal Gönüllülük Çalışmalarının Artırılması” kapsamında, 2019 yılında başlatılan “Kıvılcımlar Hareketi” şirket kültüründe var olan sosyal sorumluluk bilinciyle tüm gönüllülük projelerini tek bir çatı altında toplamak ve topluma uzun soluklu etkisi olan projeler üretmeyi amaçlamaktadır. Kıvılcımlar Hareketi kapsamında, “çevre”, “çocuk”, “engelliler”, “malzeme değerlendirme” ve “hayvanlar-dostlarımız” olmak üzere 5 temel grupta gönüllülük çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 kapsamında yenilenen hedeflere göre, Vestel:

 • İşin geleceğine yatırım yapmak, kapsayıcılık ve çeşitlilikte lider olmak,
 • Tüm sektörlerde çalışanların en çok tercih ettiği şirket olmak,
 • Sosyal yatırımlarda öncü olmak ve her yıl FAVÖK’ün %1’ini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ayırmak çatı hedeflerine katkı sağlayacaktır.
 • Toplam iş gücünde %40 kadın çalışan oranına ulaşmak.
 • Çalışan başına yıllık ortalama eğitim saatini 20 saat üzerine çıkarmak.