GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan “www.vestelyatirimciiliskileri.com” adresli internet sitesinin (“Site”) Site kullanıcıları (“Veri Sahibi”) tarafından kullanılması sırasında Şirketin elde ettiği kişisel verilerin toplanması, kullanılması, saklanması, paylaşılması ve korunmasına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Sitemizi ziyaretiniz sırasında herhangi bir kişisel veri toplanmamakta olup Şirketimiz ile “Bize Ulaşın” linkine tıklayarak yatirimci@vestel.com.tr adresinden iletişime geçmeniz halinde, ad-soyad gibi kimlik bilgileriniz ile e-posta, telefon gibi iletişim bilgileriniz Şirket kayıtlarımızda saklanmak ve taleplerinize geri dönüş yapmak üzere toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddeleri kapsamında, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Kayıt altına almak ve size geri dönüş yapmak amacıyla, Şirket ayrıca, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verilerinizi ayrıca rızanızı almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Veri Sahibi, Şirkete başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini kvk@vestel.com.tr e-posta adresine yazılı olarak bildirebilecektir. Şirket, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan iletebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını

sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site üzerinden Şirket tarafından işletilmeyen başka internet sitelerine link verilmesi halinde, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin gizlilik politikalarını ve diğer politikalarını gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Şirket ilgili internet sitesinin gizlilik politikaları ve içeriklerinden ve ilgili internet sitesinin ziyaret edilmesinden doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp ve/veya zararlardan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

Şirketimiz ile yatirimci@vestel.com.tr adresinden iletişime geçmeniz durumunda, ilettiğiniz e-posta şifrelenmediği takdirde, Şirketimiz söz konusu iletişimin güvenliğini garanti etmemektedir. Şirketimiz ile olan iletişiminizin güvenliğinden sizin sorumlu olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.